top of page

Books

Hisama HIrano    1995

 

Mieko Abe            1998

 

Mamoru Kataoka  1998

 

Ken-iche Chinn     2000

 

 

 

Produce

  estadlished Cafe KUU           1991

 

Yufuin-no-mori Train“J.R Kyu-shu”          2002

 

Mizunobu“fruit and vegetable shop”       2005

 

Hanaya“Restaurant”          2006

 

Suzuhana“Restaurant”          2007

 

Ojima“Sushi Restaurant”           2011

 

    Cafe KUU renewal           2014 

 

bottom of page